Sheya ani marimangengi  kanta

Materialya thay vastushya:kanta, khelipya, periake thava, spango

Akava sito yekh aktiviteti kay stimulinela o sane motorikune janipya palo kay olenge manglape te drominen ano “labirinti” vash te astaren pere khelipya. Leni yekh kanta sheyengi, qhiveni spango vay umlavipeske thava thay prekal oleste yekh himipesko modeli ano ververutne uqipya. Qhiveni nesave khelipya  thay qhavorenge sheya, kolen ov/oy preferinela thay inkuraineni te resel vash te astarel o khelipe, o shey .. Qhavore musay te tentinen te ikalen o khelipya kotar e kanta prekal e kreirimi rafin.