Nilay ani miri piktura

Sasavo qhigode kotar e natura kova shay te mekhel simboli vay kolori, shay te servisinel sar kolori vash pikturipe, khaveyako zumi, cayesko, soki e frutyengo, zarzavatyengo, luludyengo, qaresko thay aver. Lelola yekh pako kartoni ani dayk pashi dugayna vash te gatisarolpe piktura. Pe leste lepatinlape lepakoa traka, butyako lil. Vakerygola e qhavorea sar dikhola natura ano nilay. Lelona lila vash sakole po yekh (qhavoro, dadalari vay sikavno/i, aver qhavore) bizo lafya vastingyona o qhigodya kola araklona ani dispozicia (misal, te sine kay piyisali khaveya vay caji, olengo zumi qhivgyola ano yekh sahano plastikako vay ano dayk kapako kote shay beshla zumi, dayk fruti misal, myedra, dayk luludi, qar, qhivgyola pedral lil thay aver. Qhavoro tentinla vastinindoy o qhigodya pashe leste. Ov/oy rodlara koya olendar mekla kolori.

Palo so testiringyona koya olendar mekhela kolori rodingyola kay anglo so te shrdel te pikturinel te dikhol ambienti vash yekh vahti.   Qhavoro shrdla te pikturinel sar mangla ov bizo dadalaryengo impakti vay e sikavnesko so te pikturinel, savo kolori te vastinel thay sar te vastinel olen.

Aktiviteti evolviringyola ani natura avri odolestar te sine kay e samay sitoy bershinea, odoya ver andreke.

  • Data
  • Kategoria
  • Shpërndaj