Garav familia – khelipe e angushencar

linki:  Muzika thay phiripe vash e gili

Mothaveni tumare qhavoreske vash sar te garavel pere vasta palo dumo (e kedime vastencar).

Sikaveni e qhavoreske akaya gili e mangle phiripyencar. (Pe shrd garav te vasta kedime angushencar palo dumo. Ji kay gilavindoy ikaleya o vasta thay khelaveya o mangle angushya e khelavipeya sakana duy angushya kotar duy vasta vakerna yekh yavereya).

Kay si o dad kay si o dad?

Akate sim (qhiveni o vast angle thay lugyareni o baro angush)

Akate sim (rikereni e yaver vasteya)

Sar sian adive kamleya?

Shukar, nays.

Ji pe dikhipe (kedeni o baro angush thay garaveni palo dumo)

Ji pe dikhipe, (kereni yekhune e yaver vasteya)

Lugyareni e yaver angushencar

Kay si e day? (mothavno angush)

Kay si o phral? (mashkaruno angush)

Kay si e phen? (angush e angrusnako)

Kay si beba? (tikno angush)

Kay si e familia (sah angushya)