Formirineni o humer

Evolvirpe e aktivitetesko: Ushimo humer khere sito yekh but qalardo materiali vash tikne qhavore thay olengo khelipe. Te sine kay qhivna olenge ini nesavo naturaluno kolori, ovla ini may interesantuno vash qhavoro. Mekheni e qhavoreske akava thay mekheni te khelel oleya….sah so o qhavoro ka kerel oleya, sito perfektuno. Resipe sito kay o qhavoro te truminel, te cidel, te lepinel ano oleske angushya thay te tentinel te duryarel. Tumen shay te beshen pashe oleske/olake thay te pasharen o modeli vash so te kerel humereya….numay ini kay tumaro qhavoro na phirla tmaro mothavipe sito shukar.
Te sine kay sien dad khere adive e qhavoreya thay nashti te keren o humer, kedeni rumbulak yekh kovlo materiali, misalake yekh purani bluza thay mekheni e qhavore te cidel, te ruminel ty. Sigurina tumen kay ka qalargyol. Vay qhiveni ano yekh tasi hari muravipeski shkuma sapunestar thay mekheni te qalargyol oleya [besheni pashe vashma te mekhen te qhivel ano muy]. [qëndrojini afër për të mos e lejuar që ta fusë në gojë].