Arakloveni kotar o ekrani

Adive ulava akava dive e familiyake thay malenge thay amalinenge vash kaske o  qhavoro sile trush.

– Vashtineni o sheya kola siton kotar teknologia kova situmen ani familiya vash te vakeren tumare pashe jenenca. Kereni shaipe e qhavorenge te vakeren ini videoa.

– Mekeni e qhavoren te keren yek lista e manushengi kolenca si te vakeren adive

– Olengo kharipe e keren korkore o qhavore

– Vakeripe startinla e prezentipeya: “Laqi dive, me siyum….”

– Qhavoro vakerla e pashutnenca vay mal/malin mothavipeya so kerdoya akala dive thay so sip e planifikipe te kerel kana siton beraber.

– Vakeripe agorinla :”Ovsati “laqo dive”.

– Palo vakeripe puqeni e qhavore vash te mothavl tumenge sar shundili ano vakeripe e pashutnenca thay mal/malin.

– Te sine kay sila kefi o qhavoro shay te gatisarel yek kartolina tikni vash savorenge , te delolen kana araklona beraber. Kartolina shay te adikerel pa peste yek luludi kotar o lil , yek vilo, yek liliko e hasabaske moa,,, saqhigode kova kerla e qhavore loshalipeya.

  • Data
  • Kategoria
  • Shpërndaj