Vakera e baboa/baba

Vastushya thay materiali: telefoni, laptopi, Ipadi

Deni qhavorenge telefonilaptopi/Ipadi. Khareni e babo vay baba thay mekheni e qhavoren te komunikinen olencar. Te vakeren, te kominikinen prekal o video kheripe, may tikne qhavoren qhiveni kay prekal o gestya thay prekal o butya te komunikinen e baboa thay baba. Tumen shay te keren akava vakeripe ini e pashutne phure jenencar vay pashutne amala kay akana o qhavoro penjarela olen.