Trupo e kolorencar

Materialya: shali vay koloryune sheya

Vash te praktikinen truposke kotora thay te qhiven olen ano phiripe, phaneni ano vasta, pre, shero vay vogi e qhavoresko yekha shaleya vay sheyencar e ververutne kolorencar. Shuneni akaya gili klikindoy akate vay akate thay palo odova gilaveni khetane e qhavoreya kerindoy khelipya sar si ani gili. Shay te gilaven e gili vakerindoy o teksti pe albanyuni qhib thay vastindoy o kolorya ano than “ dahni/zervi”.

Qhiv o “lolo” pro andre

Qhiv o “lolo” pro avri

Qhiv o “lolo”  pro andre thay iran ole

Ker “hokey pokey” thay irangyom mashkar oleste

Thay lungyareni ayekha ini yaver truposke kotorencar.

Vash te inkurainen o bare muskulenge khelipya tumare qhavoresko tumen ayekha vi shay te pikturinen o truposke kotora ano ververutne lila vay ani avlin thay te khele e qhavoreya rodindoy olestar ano kotor e truposke kay tumen phenena. Misal pro thay qhavoro frdingyola pedral pikturimo “pro”.