Teatraluno kotor frutyenca

Vash akava aktivvitetika mangolpe tumenge nesave rovlika kola shay te len ani natura vay te koristinen ini rovlika e koloreya. Manglape tumenge parne lila vay koloreske hramya vay paynesko kolori te sine kay situmen khere. Ayek sar si dendo ano tasfiri, adive sit e kriirina nesave figure e frutyenge.kolenca sit e kriirinen yek tikno khelipe e teatroske. Si shuka kaya kava aktiviteti te realizinen e familiya. Sakova shay te decisinel yek personazhi (manglo thay preferimo fruiti). Palo agor e pikturipasko. Saren decisinena o pikturipe ano yek rovlik. Te sine kay familiyake jene na siton gatisarne odoyaver o qhavore shay te keren e tikni drama korkore pere personazheya kotar o frutya kolenca sar siton sar nikiste te khelen beraber e qhavoreya. Qhavoro sile mangipe kay pe lugipe e akyivitetesko te ovelole phikoipe e dadestar vash realizipe e personazhyengo thy.

Akava aktiviteti ashutinla o barvalipe e vakeripesko, ano yek klasifikipe e frutyengo. Thay ini o kereativiteti e qhavoresko .

Pe lugipe e akale divesko shay te sikavenole yek poezia harni tumare qhavoresko.

  • Data
  • Kategoria
  • Shpërndaj