Manglo kher

Ko na sile kefi jivipya?! Qhavore silen but kefi te dikhen olen.

Adive tumen shay vakerena olencavash o jivipya thay te puqenolen kote jivdinena ,koba jivdina kolasi olendar miko e manushesko thay kolaolendar si yabane jivipya.

Puqeni tumare qhavoren koya si jivipi/pa mangli thay te sine kay mangeya adive te kere yek kher vash akavajivipo. Ulaveni beraber so manglape….. thudesko kutia, yogurtesko,vay ini yaver paketi a inbi yaver matriali kova shay vastingyola vash te vazdinen yek kher vash o jivipya vay preferimo khelardo e qhavorengo.

Puqeni sar si te vazdinel akava. Mekeni kay o kher te vazdel ov/oj ana tumen.Ma bistareni tumensiyen o duyto maystora adiv……yekto maystoro si tumaro qhavoro. Ne kerel kolori te sine kay mangla.

Ne uqharel ole yeke qarshafeya kova si purano. Ne piktorinel ole sar mangla. Ne laqharel ole sar ov gendinla so si may shukar. Ashutinole kana rodingyola ashutipe thay falinole yek poalo uek.

Aktiviteti lugyargyola ji agorinlao kher. Thoveni o kher e jivipesko /khelipasko kovasi preferimo ano yek than kote dikyolaano than kote beshna savoren. Khelipe evolvirinla o koordinipe,kreativiteto, buti ani grupa,kamipe thay dikhipe vash jivipya.

  • Data
  • Kategoria
  • Shpërndaj