Khelipe e pishotencar

Materialya thay vastushya: Ververutne pishotya,  yekh korpa,  yekh tubi kotar kartoni, ty.

Organizipe e aktivitetesko:  Khetane e qhavoreya tentineni te pheren o pishoti. Tumen shay te keren sar pishotya ini o plastikake vastumne. Phereni o pishotya e ververutne baripencar thay ayekha shay te kreirinen ververutne khelipya:

  • Qhavoro musay te frdel o pishotya ani korpa
  • Qhavoro tentinela te adikerel so may uqe o pishotya
  • – Vash may tikne qhavore, qhiveni ano pishotya tikne obyektya sar si kolomokeske kotora, pirinji, pasuli thay palo odova phudeni ano tikne vay mashkarune molipya thay deni qhavoreske te khelel olencar.