Kaleidoskopi

Adive tumaro qhavoro shay te dikhel o planetya vay o qerenya ano buhlipe e kaleidoskopeya. Ov/oy shay te vastinel kaleideoskopi vash te diklel ini pe lugipe e divesko.

Soka mangolpe:

– Yek paketi e cilindrosko[kanaçe] (lemenka) vash kompirya (Pringles…thy) [Pringles… .etj]

– Lil shefkesko vay aluminesko lil

– Yek sivri thay yek baskiya

– Lepako bizodikhipe

– Xhixhke, thay yaver forme e sherllaynena

Bajako 1: Thoveni   thay shukyareni e lemenka

Bajako 2: truyalineni yek kotor lil kotar o sermo thay bizodikhipe (aluminesko lil )[letër alumini] thay decisineni ani lemenka.

Bajako 3: Phaneni avruno kotor e paketesko yeke lileya e koloreya( yek figura eflatyn kolori)[në figurë është ngjyrë vjollcë] .  Deklarineni te sine kay mangena e  yaverune laqaripeya!

Bajako 4: vastineni yek sivri thay yek baskiya vash te putarel yek rupa ano phando agor e lemenkako, kota si te dikhen.

Bajako 5: Lemenkako kapako uqhareni e lepakoa bizodikhipe thay pe late decisinen o  xhixhke vay e forma kote dikhena sherlaipe.

Qhavoro  shay te dikhel e kaleideoskopeya ini dive ini rat. Rodeni kay te mothavel tumenge vash o yaveripya kola dikla.