Dive e phuvyako

Materiali thay sheya: humer, yeshil kolori thay vunato, ververutne materialya.

Evolviripe e aktivitetesko : Adive sito phuvyako dive. Festineni o phuvyako dive vakerindoy vash vasnipe e phuvyako, kashtengo, sar manglape e phuv te adikera shuzhe frdindoy o gunoy ano manglo than kay e phuv te del pere shukaripya vash o savore manusha thay jivutre kay jivdinen.

Biqhalakaya gili harne khetane.

Formirineni yekh humer, pherindoy yekh kotor e humeresko e qaryala boya thay yekh kotor e vunator boya, thay khetane e qhavore formirineni phuvyaki forma. Deni qhavoreske ini yaver materialya kotar natura vay kuzhina. Mekheni qhavoreske te dekorinel thay te khel sar si pe lesko mangipe, formirindoy mevalya, luludya vay so perla ani oleski godi.

Tumen vi ayekha shay te kreirinen yekh lileski buti ani forma e phuvyaki. Qhineni yekh lil ani forma rumbulak, thay palo odova qhineni tikne lila e qaryale koloreya thay vunato. Deni qhavoreske kay te lepinel  o kotor e lileske ani forma e kolazheski vash te kreirinel e forma e phuvyaki. Kana agorinena kereni yekh rupa ano lil ani forma e rumbulak thay umlaveni akaya buti ani penjera.