Piktori angushenca

Evolviripe e aktivitetesko : May shukar ovipe vash te arakhen so kamena may buderi o qhavore sito te porezentinen e savore aktivitetencar. Adive ushteni sama thay arakheni te sine kay ka ovel avutno piktori ?

Akava shay te keren  but sade, sito dosta te qhiven anglal tumende yekh lil thay yekh habe koloreya, vay nesave bio kolorya [ini qik te qjhiven, sigurina tumen kay ka qalargyol]. Mekheni te  ‘pikturinel’ ano lil sona…..a tumen bahtakereni, puqeni thay leni angale. Pe agor, khetane thoveni tumare vasya thay shushareni o than. Garaveni e ‘piktura’ thay decisineni kote o qhavoro shay te dikhel vash disave dive.?.