Dikhava thay vakerava

Evolvirpe e aktivitetesko: Te sine kay e samay sitoy bizo peripya, ikloveni khetane ani diz/gav. Aqhoveni thay mothaveni e qhavoreske  vash sasave sheya pashe kay si, ji kay anavinena olen thay mothavena vasholenge. “Dikheya o palati? Akava sito yekh parno palati. Dikheya e topka? Topka sitoy blu. Ake yekh qhavoro….ov/oy sito baro/i. Dikheya e luludi?, dikheya jivdindano kolori? ty ”.
Akava ka azhutinel e qhavore vashte vazdel oleske/olake  janipya e qhibyake ji kay zorakerla tumaro phanglipe.
Tumen shay te keren akava khelipe ini khere e sheyencar kay siton pashe tumenge. Yekh ver arakhena tumen yekh obyekti palo odova rodena kotar o qhavoro te arakhel yekh yaver obyekti. Shrdeni e obyektencar kay siton familiarune vash qhavore thay lugyareni e yaverencar. Na si vasno te sine kay o qhavoro na mothavla o anava e obyektesko kay mothavena oleske.
Tumen shay te khelen ini ushqrindoy tumaro muy yekha uqharna thay cidindoy ola….. qhavoro ka qalargyol dikhindoy plame olako muy.