Cide thay ma qhin ?

Evolviripe e aktivitetesko : Dikheni e figura kay siton a aktivitetya thay kereni yekh ayakeh khere. Kereni sar si pe besha  e qhavoreske. Qhiveni pe late sasavo materiali  kay situmen  khere, ulavde ano kayshya  kola lepinena ano duy kotora. Phaneni o kapako zorale thay sfidineni e qhavore te cidel yekh palo yaver ji na cidla sah. Ma azhutineni… ini te sine kay pe shrd cidena e sah kutia e sah kotorencar…..shay te azhutinen hari adikeridnoy e kuta te sine kay sito/sitoy tikne……e te sine hari may baro/i mekheni te tentinel te arakhel korkoro alosaripe.