Me ferdape sar

Akava aktiviteti evolvirinla o koncetripe kotar o qhavore kola dena phiravipe aktiviteteske.

Akava aktiviteti si te evolviringyol kote rodena kotar o qhavoro vash te pratinel o khelaripya thay o ritmi kova kerna o phiravne ano khelipe.

Meklola muzika vash o qhavore thay o phiravno e khelipasko kerla o khelaripe sar sile pe mangipe olako/olesko. Qhavoro imitinla akala khelaripya.

Khelipe phiravgyola ano yaveripe e rolako, a ini o yaveripe e muzikako sar si pe mangipe (ritmenc, may  sig, may hari,thy).

Yek yaver khelipe shay te khelgyol ini ano vastipe e dayek khelipesko e khuvipeya, kote o qhavoro shay te kerel khelaripya odola tromale sar si pe mangipe thay ayeka te kerel khelaripe ano olako/olesko kreativiteti.

  • Data
  • Kategoria
  • Shpërndaj